>
 


 

 

 

 

  Klub Bonvin vznikol v júli 2000. Má viac ako stotridsať členov. Klubové stretnutia bývajú usporadúvané v rannobarokovom kaštieli v Orlovom. Na stretnutia pravidelne prichádzajú producenti kvalitných obchodných značiek ponúkaných na slovenskom trhu. Klub Bonvin sa stal obľúbeným miestom pre stretnutia ľudí rôznych profesií.
 

 
Štatút klubu BONVIN

 
Článok 1
 
Základné ustanovenia a termíny

 1. Bonvin je spoločenský klub.
 2. Cieľom Bonvinu ( ďalej aj klub ) je vytvárať a podporovať spoločenské zázemie a podmienky pre združovanie sa členov Bonvinu. Cieľom je aj starať sa o značku Bonvinu a chrániť ju.
 3. Ústrednou filozofiou klubu je podporovať odborný rast svojich členov v oblasti vinárstva a vína.
 4. Snahou klubu je starať sa o spoločenské povedomie o značku klubu a činnosti klubu v médiách a prostredníctvom médií.
 5. Členský poplatok slúži na základnú činnosť klubu : degustácie, medializácia klubu, korešpondencia, úhrady za prenájmy priestorov. Člen klubu uhradí čl.poplatok v predajni Bonvin vinotéka po obdržaní pozvánky na klubový večer. Výška poplatku za člena 100,- Sk je úhradou za jeden klubový večer. Člen klubu má právo prizvať na ochutnávku jedného priateľa dobrého vína.
 6. Klub Bonvin je združenie s vlastným účtom a je neziskovou dobrovoľnou organizáciou.

 

Článok 2
 
Členstvo

 1. Členom klubu sa nôže stať priateľ vína s dobrým spoločenským profilom doručením písomnej prihlášky do rúk hlavného sekretára klubu.
 2. Člen klubu má právo : a) zúčastniť sa a byť pozývaný na akcie klubu b) zúčastniť sa akcií klubu prednostne, v prípade, že sú počtom obmedzené a nemusia byť voľne prístupné. c) byť menovaný výkonným výborom do funkcie čestného predsedu klubu
 3. Členstvo v klube zaniká : a) úmrtím člena klubu b) vystúpením člena z klubu, ktoré písomne doručí výkonnému výboru hlavný sekretár klubu c) vylúčením člena z klubu, písomným obdržaním od výkonného výboru klubu.

 
Článok 3

Orgány klubu

 1. V čele klubu stojí jeho čestný predseda
 2. Čestný predseda klubu je menovaný výkonným výborom klubu z radov členov klubu
 3. Výkonné funkcie klubu má nastarosti hlavný sekretár klubu
 4. Hlavný sekretár klubu zodpovedá za fungovanie klubu z hľadiska organizačného a rokuje menom klubu
 5. Hlavný sekretár klubu smie zároveň využívať materiálne zázemie klubu v súvislosti s vykonávaním svojej funkcie, a to v súvislosti s materiálnymi možnosťami klubu. Má voľnosť vo výbere hostí na akciách klubu v súlade so schváleným plánom akcií a progamom klubu. Má právo delegovať organizavaním záležitostí klubu aj ostaných členov klubu
 6. Výkonný výbor klubu smie hlavného sekretára odvolať v odôvodnenom prípade. Hlavný sekretár sa smie odvolať proti rozhodnutiu do 30 dní k zmierčej komisii.
 7. Klub má vlastný rozpočet. O úhradu výdajov spojených s činnosťou klubu a jeho akciami dopredu rozhoduje výkonný výbor klubu.
 8. Výkonný výbor sa stretáva minimálne štyri krát v roku. Zo sedení realizuje zápisnicu.

 

Článok 4

Prechodné ustanovenia

 1. Do 30 dní od schválenia tohoto štatútu bude všetkým členom klubu rozoslaná prihláška do klubu.
 2. Klub Bonvin vzniká dňom schválenia štatútu výkonným výborom klubu a vstupom aspoň siedmych členov.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 1. Štatút klubu smie byť zmenený a zrušený rozhodnutím výkonného výboru klubu.
 2. Výkonný výbor je zložený minimálne z troch členov klubu.
 3. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.
 4. O zmenách a úpravách v stanovách klubu má právo každý člen byť informovaný písomnou formou, najmenej do 14 dní od ustanovenia zmien v štatúte výkonným výborom.

V Považskej Bystrici, 26.7.2000

 

   

   
 

   

(c) Paul D. Lucas 2003 - 2007